Регистрирайки се на сайта, вие се съгласявате, че:
1. Имате навършени 14 години.
2. Данните и снимките, които предоставяте, ТРЯБВА да са Ваши и не трябва да са с порнографско, обидно, или вулгарно съдържание.
3. При комуникациите си с други потребители на сайта, както и в описанието Ви, няма да използвате обидни и вулгарни реплики, както и реплики с открито заплашително, насилствено, расистско, сексуално съдържание.
4. Няма да изпращате или публикувате на сайта материали нарушаващи авторски права, търговски марки, интелектуална собственост на трета страна и законите на страната.
5. Няма да използвате сайта с рекламна или каквато и да е друга цел, различна от предназначението на сайта.
6. Всеки потребител има правото да репортува нарушения на гореспоменатите правила използвайки бутoна "репортувай".
7. Всички данни в профила, както и краткото описание, трябва да бъдат реални.
* Администратора на сайта си запазва правото да налага наказателни мерки на потребители, позволили се да нарушават гореспоменатите условия. Тези мерки се състоят в изтриване на потребителя от системата без предупреждение.
** Данните, които предоставяте ще бъдат ползвани само за нуждите и целите на сайта. Те няма да бъдат предоставяни на трети страни под каквато и да е форма и за каквито и да е цели.
*** Снимки с детска порнография ще бъдат репортъвани на полицията, заедно с всички данни на акаунта, както и IP адреса. Нека запазим Интернет пространството чисто!

Съгласен(на) съм с условията на сайта
ВНИМАНИЕ!: Ще получите линк по email който трябва да кликнете за активация.


Hot Girl Hookup | Sexy Locals Online | Sweet Local Girls